Program rabatowy - Wyjątkowe rabaty na ubezpieczenia majątkowe dla lekarzy

Dismiss

Dowiedz się więcej

Lekarze i lekarze dentyści posiadający praktykę prywatną (mają zarejestrowaną działalność w Izbie Lekarskiej) są zobowiązani na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów bezwzględnie wykupić ubezpieczenie obowiązkowe na kwotę wynosi 75.000 euro na jedno zdarzenie i 350.000 euro na wszystkie zdarzenia, jednakże rekomendujemy podniesienie sumy gwarancyjnej o wartość ubezpieczenia dobrowolnego w tzw. PAKIECIE UBEZPIECZENIA, gwarantuje on wysoki poziom ochrony ubezpieczeniowej.


UBEZPIECZENIE PAKIETOWE składa się z dwóch elementów:

 • ubezpieczenia obowiązkowego OC Lekarza,
 • ubezpieczenia dobrowolnego OC Lekarza.


W odróżnieniu od ofert rynkowych otrzymujecie Państwo:

 1. Możliwość zawarcia ubezpieczenia na bardzo wysokie sumy gwarancyjne,
 2. Kompleksową ochronę odpowiedzialności cywilnej – w ramach jednego unikatowego pakietu ubezpieczeniowego zawierającego ubezpieczenie obowiązkowe, ubezpieczenie nadwyżkowe, ochronę dla odpowiedzialności cywilnej deliktowej,
 3. Niskie składki ubezpieczeniowe,
 4. Kartę Klienta (Rabatowa) PZU na inne ubezpieczenia (szczegóły w zakładce Korzyści).

Obowiązkowe Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Lekarza

Lekarze i lekarze dentyści posiadający praktykę prywatną (mają zarejestrowaną działalność w Izbie Lekarskiej) są zobowiązani na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów bezwzględnie wykupić obowiązkowe ubezpieczenie obowiązkowe na kwotę, która wynosi 75.000 euro na jedno zdarzenie i 350.000 euro na wszystkie zdarzenia.


Ubezpieczenie obowiązkowe obejmuje tylko i wyłącznie czynności lekarskie wykonywane w ramach praktyk zawodowych u pacjenta zatem ogranicza ochronę tylko do miejsc i czynności wykonywanych w ramach praktyki zawodowej;


Obowiązkowe Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej lekarza dodatkowo rozszerzono o:

 • Pokrycie kosztów wykonania przez Ubezpieczonego zarządzenia tymczasowego sądu o zabezpieczeniu roszczenia o naprawienie szkody, w tym przez złożenie do depozytu sądowego sumy pieniężnej;
 • Pokrycie kosztów obrony w postępowaniu cywilnym i karnym;
 • Rezygnację z prawa do dochodzenia roszczenia wobec ubezpieczonego z tytułu wyrządzonej szkody w wyniku rażącego niedbalstwa;
 • Usługę Asysty Prawnej.

Czego nie obejmuje zakres Obowiązkowego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Lekarza:

 • nie obejmuje ochroną naszej pracy świadczonej w ramach umowy o pracę, zlecenia, pomocy sąsiedzkiej;
 • nie obejmuje estetki, która nie jest leczona jako następstwo nieszczęśliwych wypadków czy wady wrodzonej;
 • nie daje nam możliwości podwyższenia sumy ubezpieczenia, ubezpieczenie obowiązkowe zaspakaja wysokość odszkodowania tylko do wyczerpania sumy gwarancyjnej. Oznacza to, że jeśli odszkodowanie zasądzone przez sąd przekroczy wartość powyższej sumy gwarancyjnej (75 000 Euro za jedno zdarzenie) lekarz sam pokrywa brakującą kwotę;
 • ubezpieczenie nie zapewnia ochrony z tytułu szkód rzeczowych i osobowych wynikających z posiadania mienia do prowadzenia praktyki;
 • nie daje możliwości pokrycia szkód w przypadku użytkowania cudzego mienia i jego uszkodzenia np. sprzętu medycznego.

Pakietowe Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Lekarza

Cena Pakietowego Ubezpieczenia OC Lekarza obejmuje następujące ryzyka:

 1. Obowiązkowe Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Lekarza za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z rozporządzeniem MF z dnia 29 kwietnia 2019r
 2. Dobrowolne (nadwyżkowe) Ubezpieczenie Medyczne Odpowiedzialności Cywilnej Lekarza

Zakres dobrowolnego (nadwyżkowego) Ubezpieczenia Medycznego Odpowiedzialności Cywilnej Lekarza obejmuje:

 • Ubezpieczenie dobrowolne odpowiedzialności cywilnej lekarza z tytułu udzielania świadczeń medycznych. Suma gwarancyjna stanowi jednocześnie nadwyżkę ponad sumę ubezpieczenia OC obowiązkowego (dodatkowe zabezpieczenia na wypadek wyczerpania się sumy ubezpieczenia obowiązkowego);
 • Szkody związane z naruszeniem praw pacjenta w tym również nie będące szkodą osobową i rzeczową a także naruszenie dóbr osobistych wywołujących szkodę osobową;
 • Szkody wyrządzone wskutek szkód wynikłych z wykonywania świadczeń medycznych związanych z estetyką (zarówno chirurgia plastyczna jak też zabiegi kosmetyczne i inne estetyczne) - nie pokryte w ramach ubezpieczenia obowiązkowego;
 • Szkody wyrządzone przez lekarza w związku z uczestnictwem w eksperymencie medycznym, badawczym lub w badaniach klinicznych. Warunkiem ochrony dla badań klinicznych jest posiadanie przez badacza/ sponsora OC badania klinicznego;
 • Szkody w wyniku rażącego niedbalstwa.
 • OC z tytułu posiadania i użytkowania mienia + OC pracodawcy - szkody nie związane bezpośrednio z udzielaniem świadczeń medycznych np. w związku z posiadaniem mieniem - poślizgnięcie się na mokrej posadzce, upadek śniegu na zaparkowany pod gabinetem samochód, obejmuje także szkody rzeczowe w trakcie udzielania świadczeń medycznych
 • Szkody w rzeczach ruchomych osób trzecich - szkody rzeczowe wyrządzone z winy lekarza w obcym mieniu ruchomym, które jest najmowane, dzierżawione etc. np.. szkody w sprzęcie medycznym użytkowanym przez lekarza, który nie jest jego własnością - możliwość podwyższenia odpowiedzialności do 500 000 zł;
 • Szkody wyrządzone w nieruchomościach osób trzecich - Ubezpieczenie obejmuje szkody rzeczowe wyrządzone z winy lekarza w obcych nieruchomościach/lokalach, które są najmowane, dzierżawione etc. - możliwość podwyższenia limitu do 500 000 zł;
 • Szkody w mieniu pozostawionym w poczekalni;
 • czystą stratę finansową (OC medyczne) - szkody, które nie są ani szkodą na osobie ani na mieniu np. nieuprawnione ujawnienie dokumentacji medycznej (ochrona danych osobowych);
 • Koszty obrony w postępowaniu cywilnym i karnym - Ubezpieczyciel zobowiązuje się w sytuacji wyrażenia na piśmie przez Ubezpieczyciela zgody, do pokrycia niżej wymienionych kosztów:
  • kosztów obrony w związku ze zgłoszonymi roszczeniami odszkodowawczymi,
  • niezbędnych kosztów sądowej obrony w postępowaniu karnym, jeśli toczące się postępowanie ma związek z ustaleniem odpowiedzialności ubezpieczonego, jeżeli Ubezpieczyciel zażądał powołania obrony lub wyraził zgodę na te koszty,
  • kosztów postępowań sądowych, w tym mediacji lub postępowania pojednawczego oraz kosztów opłat administracyjnych.
  Uwaga - rozszerzenie nie jest ubezpieczeniem ochrony prawnej!
 • Koszty wykonania przez Ubezpieczonego zarządzenia tymczasowego Sądu o zabezpieczeniu roszczenia o naprawienie szkody, w tym przez złożenie do depozytu sądowego sumy pieniężnej;
 • Szkody wyrządzone przez lekarza będące następstwem wypadków ubezpieczeniowych, które zaszły na terenie całego świata w związku z udzielaniem pierwszej pomocy medycznej oraz działań medycznych podejmowanych w ramach stażu, praktycznej nauki zawodu, delegacji służbowej, udziału w konferencjach naukowych.
 • Usługa Asysty Prawnej:
  • udzielenie bezpłatnych telefonicznych konsultacji prawnych i innych świadczeń na odległość w zakresie związanych z wykonywaniem zawodu lekarza,
  • udzielaniu telefonicznie lub udzielaniu w formie elektronicznej konsultacji prawnych,
  • przesyłaniu w formie elektronicznej wzorów umów i wzorów pism należących do powszechnego obrotu prawnego,
  • przesyłaniu w formie elektronicznej tekstów obowiązujących lub archiwalnych (obowiązujących na dany dzień) aktów prawnych prawa polskiego,
  • informacje o obowiązujących procedurach sądowych i kosztach prowadzenia sporów prawnych oraz dochodzenia lub ochrony swoich praw,
  • przesłanie danych teleadresowych instytucji (sąd, prokuratura, kancelarie prawne).

Podniesienie sumy gwarancyjnej na szkody w nieruchomościach i ruchomościach najmowanych, dzierżawionych, leasingowanych.

 • Suma gwarancyjna 500 000,00 składka dodatkowa roczna 20,00zł

Dodatkowe rozszerzenia Pakietu Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Lekarza

Ubezpieczenie wskutek narażenia się na zakażenie WZW i HIV w czasie czynności medycznych

ŚWIADCZENIA WSKUTEK ZAKAŻENIA OD WZW I HIV

 

Suma ubezpieczenia (w PLN) – wysokość świadczenia

WARIANT

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Śmierć w wyniku NNW

 10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

20.000 

50.000 

Koszty leczenia*

    3.000

5.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Jednorazowe świadczenie WZW

  10.000

10.000

10.000

20.000

50.000

100.000

100.000

100.000

Jednorazowe świadczenie HIV

  10.000

10.000

10.000

20.000

50.000

100.000

100.000

100.000

Składka roczna ( dodatkowa)

86 zł

110 zł

170 zł

180 zł

210 zł

259 zł

299 zł

417 zł

Koszty leczenia* – w tym: konsultacje lekarskie, badania na obecność wirusów, zastosowanie kuracji antyretowirusowej


Ubezpieczenie Ochrony Prawnej (tylko jeśli jest możliwość wykupienia tego rozszerzenia w procesie zakupowym)

Umowa ubezpieczenia obejmuje:

Asystę prawną

 1. udzielanie bieżących konsultacji prawnych w formie elektronicznej;
 2. przesyłanie na życzenie Ubezpieczonego, w formie elektronicznej, tekstów obowiązujących lub archiwalnych aktów prawnych;
 3. przekazywanie Ubezpieczonemu w formie elektronicznej wzorów umów;
 4. informowanie w formie elektronicznej o obowiązujących procedurach sądowych oraz o kosztach prowadzenia sporów prawnych;
 5. uzyskiwanie informacji odnośnie kancelarii prawnych specjalizujących się w zakresie spraw wskazanych przez Ubezpieczonego;
 6. uzyskiwanie opinii prawnych;
 7. uzyskiwanie w formie pisemnej wzorów pism procesowych.

Odnośnie pkt. 6 i 7 (łącznie) – max. 4 razy w okresie ubezpieczenia.
Nie obejmuje doradztwa prawno-podatkowego.

Pokrycie kosztów ochrony prawnej Ubezpieczonego


W granicach sumy ubezpieczenia zwraca odpowiednio, udokumentowane i uzasadnione okolicznościami danego wypadku ubezpieczeniowego następujące koszty ochrony prawnej Ubezpieczonego poniesione w bezpośrednim związku z wykonywaniem przez niego zawodu:

 1. koszty obrony Ubezpieczonego przed roszczeniami odszkodowawczymi z tytułu czynów niedozwolonych, a także z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy, jeżeli ich następstwem jest szkoda na osobie lub szkoda rzeczowa osoby trzeciej;
 2. koszty obrony Ubezpieczonego w postępowaniu karnym lub o wykroczenia prowadzonym w związku z postawieniem Ubezpieczonemu zarzutów;
 3. koszty obrony Ubezpieczonego w związku z nałożeniem na niego przez NFZ kary z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Ubezpieczonego umowy zawartej z NFZ lub dochodzenia roszczeń przez Ubezpieczonego w zakresie sporów z NFZ;
 4. koszty obrony Ubezpieczonego w postępowaniu dyscyplinarnym przed organem samorządu zawodowego;
 5. koszty dochodzenia przez Ubezpieczonego roszczeń z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umów, których stroną jest Ubezpieczony, o ile umowy te pozostają w sposób bezpośredni związane z wykonywaniem przez Ubezpieczonego zawodu medycznego oraz jeżeli w związku z ich niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem Ubezpieczony poniósł szkodę na osobie lub szkodę rzeczową;
 6. koszty obrony interesów prawnych Ubezpieczonego występującego w charakterze pracownika w zakresie praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy;
 7. koszty obrony interesów prawnych Ubezpieczonego występującego w charakterze ubezpieczonego w rozumieniu przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w zakresie praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa ubezpieczeń społecznych;
 8. koszty dochodzenia przez Ubezpieczonego roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych Ubezpieczonego w przypadku, gdy skutkowało ono powstaniem szkody osobowej lub rzeczowej.

Ustalenie wysokości kosztów ochrony prawnej

Ustalone w granicach sumy ubezpieczenia, udokumentowane i uzasadnione okolicznościami danego wypadku ubezpieczeniowego oraz objęte zakresem ubezpieczenia – zgodnie z postanowieniami SWU (par. 15–17).

Zapewnienie kompleksowej ochrony odpowiedzialności lekarza.


W cenie każdego wariantu Ubezpieczenia Pakietowego Odpowiedzialności Cywilnej Lekarza macie Państwo zapewnioną dodatkową ochronę za:

 • szkody ponad sumę ubezpieczenia obowiązkowego (dodatkowe zabezpieczenia na wypadek wyczerpania się sumy ubezpieczenia obowiązkowego);
 • szkody związane z naruszeniem praw pacjenta w tym również nie będące szkodą osobową i rzeczową a także naruszenie dóbr osobistych wywołujących szkodę osobową;
 • szkody wyrządzone wskutek wykonywania świadczeń medycznych związanych z estetyką (zarówno chirurgia plastyczna jak też zabiegi kosmetyczne i inne estetyczne) - nie pokryte w ramach ubezpieczenia obowiązkowego;
 • szkody wyrządzone przez lekarza w związku z uczestnictwem w eksperymencie medycznym, badawczym lub w badaniach klinicznych. Warunkiem ochrony dla badań klinicznych jest posiadanie przez badacza/ sponsora oc badania klinicznego;
 • szkody w wyniku rażącego niedbalstwa;
 • szkody z tytułu posiadania i użytkowania mienia + oc pracodawcy - szkody nie związane bezpośrednio z udzielaniem świadczeń medycznych np. w związku z posiadaniem mieniem - poślizgnięcie się na mokrej posadzce, upadek śniegu na zaparkowany pod gabinetem samochód, obejmuje także szkody rzeczowe w trakcie udzielania świadczeń medycznych
 • szkody w rzeczach ruchomych osób trzecich - szkody rzeczowe wyrządzone z winy lekarza w obcym mieniu ruchomym, które jest najmowane, dzierżawione etc. np.. szkody w sprzęcie medycznym użytkowanym przez lekarza, który nie jest jego własnością - możliwość podwyższenia odpowiedzialności do 500 000 zł;
 • szkody wyrządzone w nieruchomościach osób trzecich - Ubezpieczenie obejmuje szkody rzeczowe wyrządzone z winy lekarza w obcych nieruchomościach/lokalach, które są najmowane, dzierżawione etc. - możliwość podwyższenia limitu do 500 000 zł;
 • szkody w mieniu pozostawionym w poczekalni;
 • szkody czystej straty finansowej (OC medyczne) - szkody, które nie są ani szkodą na osobie ani na mieniu np. nieuprawnione ujawnienie dokumentacji medycznej (ochrona danych osobowych);
 • koszty obrony w postępowaniu cywilnym i karnym - Ubezpieczyciel zobowiązuje się w sytuacji wyrażenia na piśmie przez Ubezpieczyciela zgody, do pokrycia niżej wymienionych kosztów:
  • kosztów obrony w związku ze zgłoszonymi roszczeniami odszkodowawczymi,
  • niezbędnych kosztów sądowej obrony w postępowaniu karnym, jeśli toczące się postępowanie ma związek z ustaleniem odpowiedzialności ubezpieczonego, jeżeli Ubezpieczyciel zażądał powołania obrony lub wyraził zgodę na te koszty,
  • kosztów postępowań sądowych, w tym mediacji lub postępowania pojednawczego oraz kosztów opłat administracyjnych.
  • Uwaga - rozszerzenie nie jest ubezpieczeniem ochrony prawnej!

 • Koszty wykonania przez Ubezpieczonego zarządzenia tymczasowego Sądu o zabezpieczeniu roszczenia o naprawienie szkody, w tym przez złożenie do depozytu sądowego sumy pieniężnej;
 • szkody wyrządzone przez lekarza będące następstwem wypadków ubezpieczeniowych, które zaszły na terenie całego świata w związku z udzielaniem pierwszej pomocy medycznej oraz działań medycznych podejmowanych w ramach stażu, praktycznej nauki zawodu, delegacji służbowej, udziału w konferencjach naukowych.
 • usługa Asysty Prawnej:
  • udzielenie bezpłatnych telefonicznych konsultacji prawnych i innych świadczeń na odległość w zakresie związanych z wykonywaniem zawodu lekarza,
  • udzielaniu telefonicznie lub udzielaniu w formie elektronicznej konsultacji prawnych,
  • przesyłaniu w formie elektronicznej wzorów umów i wzorów pism należących do powszechnego obrotu prawnego,
  • przesyłaniu w formie elektronicznej tekstów obowiązujących lub archiwalnych (obowiązujących na dany dzień) aktów prawnych prawa polskiego,
  • informacje o obowiązujących procedurach sądowych i kosztach prowadzenia sporów prawnych oraz dochodzenia lub ochrony swoich praw,
  • przesłanie danych teleadresowych instytucji (sąd, prokuratura, kancelarie prawne).

Możliwość podniesienia sum gwarancyjnych Ubezpieczenia Pakietowego Odpowiedzialności Cywilnej Lekarza za niewielką opłatą składki:

Podniesienie sumy gwarancyjnej na szkody w nieruchomościach i ruchomościach (klauzula 7A) najmowanych, dzierżawionych, leasingowanych na wspólny limit sumy.


W cenie każdego wariantu ubezpieczenia pakietowego macie Państwo zapewnioną tę ochronę tylko do kwoty 50.000 zł.


W ramach Pakietowego ubezpieczenia za dodatkową opłatą w wysokości 20 zł - możliwość podwyższenia limitu ochrony ubezpieczeniowej OC najemcy rzeczy ruchomych i nieruchomych za szkody powstałe w nieruchomościach i rzeczach ruchomych, z których korzystają na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy - limit 500.000 zł.

 • Suma gwarancyjna 500 000,00 zł składka dodatkowa roczna 20,00zł

Szczególnie polecamy lekarzom wykonującym czynności na użyczonym - cudzym sprzęcie medycznym zwłaszcza znacznej wartości.


Podniesienie sumy gwarancyjnej na szkody rzeczowe i osobowe w związku z prowadzoną działalością i posiadanym mieniem (OC deliktowa) do 50 % sumy ubezpieczenia dobrowolnego

 • suma gwarancyjna (nie więcej niż 500 000 zł) -dodatkowa składka roczna 20,00zł

Możliwość zawarcia dodatkowego ubezpieczenia wskutek narażenia się na zakażenie WZW i HIV w czasie czynności medycznych na wysokie sumy ubezpieczenia

Osoby, które przystąpiły do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej mogą wykupić dodatkowe ubezpieczenie obejmujące

 • Ubezpieczenie śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku od 10 000,00 zł do 50 000,00 zł
 • przeprowadzenie konsultacji lekarskich i wykonanie badań na obecność wirusów: HIV (ludzki wirus niedoboru odporności), HBV (wirus zapalenia wątroby typu B), HCV (wirus zapalenia wątroby typu C), HAV, HDV i HEV - po ekspozycji, zastosowania kuracji antyretrowirusowej (w tym zakup leków antyretrowirusowych) po ekspozycji - do wysokości wynikającej z wybranej opcji od 10 000,00 zł do 100 000,00 zł jako jednorazowe świadczenie
 • świadczenie jednorazowe z tytułu zakażenia WZW – w wysokości wynikającej z wybranej opcji, niezależnie od liczby i rodzaju wirusów WZW, które pojawią się po jednej ekspozycji - od 10 000,00 zł do 100 000,00 zł
 • świadczenie jednorazowe z tytułu zakażenia wirusem HIV pomimo przejścia kuracji antyretrowirusowej – w wysokości wynikającej z wybranej opcji - od 10 000,00 zł do 100 000,00 zł

Ekspozycja rozumiana jako: zakłucia, zachlapanie, zadraśniecie, rozcięcie, zadrapanie, pogryzienie przez pacjenta


Ekspozycja zawodowa - narażenie na zakażenie w czasie wykonywania pacy zawodowej. Materiałem zakaźnym może być każda krew lub IPIM., IPIM - inny potencjalnie infekcyjny materiał, krew, płyny ustrojowe, nasienie, wydzielina z pochwy, płyn mózgowo-rdzeniowy, płyn opłucnowy, maź stawowa, płyn osierdziowy, płyn otrzewnowy, płyn owodniowy, mleko kobiece, ślina i jakikolwiek płyn ciała, który jest w sposób widoczny skażony krwią oraz wszelkie płyny ustrojowe, w sytuacji gdy ich rozróżnienie jest trudne lub niemożliwe, oderwana tkanka, narząd człowieka żywego lub martwego, komórki lub hodowla tkankowa zawierające HIV, HBV lub HCV oraz inne płyny zawierające wirusy. Jest to ubezpieczenie dobrowolne na nasze zdrowie a nie pacjenta.


Rozszerzenie odpowiedzialności o Ubezpieczenie Ochrony Prawnej (tylko jeśli jest możliwość tego rozszerzenia w procesie zakupowym)

Suma ubezpieczania 50 000,00 zł


Możliwość zawarcia ubezpieczenia OC obowiązkowego wraz z OC dobrowolnym na bardzo wysokie sumy gwarancyjne

Ceny niższe od rynkowych nawet do 50%


Składka ubezpieczeniowa uzależniona jest od specjalizacji lekarza

O przynależności do grupy decyduje:

 1. W przypadku posiadania specjalizacji, a wykonywania w prak­tyce innej specjalizacji bądź lub w trakcie specjalizowania się o przy­należności do odpowiedniej grupy decyduje specjalizacja fak­tycznie wykonywana.
 2. W przypadku posiadania dwóch lub większej liczby specjalizacji, o zaszeregowaniu do odpowiedniej grupy decyduje ta specjalizacja, która jest faktycznie wykonywana. Jeżeli le­karz ma dwie lub więcej specjalizacji i wszystkie wykonuje, to o przynależności do grupy decyduje ta specjalizacja, która jest w grupie o najwyższym ryzyku.
 3. W przypadku lekarzy zaszeregowanych do III grupy ryzyka, gdy lekarz specjalista wykonuje zabiegi chirurgiczne, endoskopo­we lub z zakresu radiologii interwencyjnej lub wymagające uzyskania od pacjenta lub uprawnionej osoby zgody na prze­prowadzenie zabiegu w formie pisemnej, nalicza się składkę przewidzianą dla grupy II ryzyka.
 4. W przypadku braku specjalizacji, składkę ustala się według III grupy ryzyka z zastrzeżeniem pkt. 3.
 5. W przypadku gdy lekarz bez specjalizacji podejmuje specjalizację o przynależności do grupy decyduje faktycznie wykonywana specjalizacja.

Grupa I

Anestezjologia i intensywna terapia, chirurgia dziecięca, chirurgia klatki piersiowej, chirurgia ogólna, chirurgia szczękowo-twarzowa, kardiochirurgia, neurochirurgia, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, położnictwo i ginekologia, urologia, chirurgia naczyniowa, chirurgia onkologiczna, chirurgia plastyczna, ginekologia onkologiczna, urologia dziecięca, chirurgia stomatologiczna, medycyna ratunkowa, neonatologia, w trakcie specjalizacji wyszczególnionych powyżej


Grupa II

Medycyna sportowa, ortodoncja, periodontologia, protetyka stomatologiczna, radioterapia onkologiczna, stomatologia dziecięca, lekarz dentysta bez specjalizacji lub o każdej specjalizacji stomatologicznej za wyjątkiem chirurgii stomatologicznej lub twarzowo-szczękowej, w trakcie specjalizacji wyszczególnionych powyżej,


Grupa III

Inna specjalizacja lekarska, nie wymieniona w grupie I i II, w trakcie innej specjalizacji lekarskiej, brak specjalizacji.

*W przypadku gdy lekarz III grupy specjalizacji wykonuje zabiegi chirurgiczne, endoskopowe, lub z zakresu radiologii interwencyjnej lub wymagające uzyskania od pacjenta (lub uprawnionej osoby) zgody na przeprowadzenie zabiegu w formie pisemnej, składkę ustala się według zaszeregowania do II grupy.


Karta Klienta (Rabatowa) PZU na inne ubezpieczenia

Informujemy, że dla członków Izb Lekarskich, którzy przystąpili do Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Lekarzy za pośrednictwem Izby Lekarskiej został wprowadzony specjalny Program zniżkowy na pozostałe ubezpieczenia dostępne w PZU SA., w tym również ubezpieczenia komunikacyjne (OC i AC).


Do skorzystania z Programu zniżkowego upoważnia specjalna Karta Klienta PZU wydawana przez PZU SA.


Karta Klienta PZU przysługuje automatycznie wszystkim członkom Izby Lekarskiej, którzy przystąpili do ubezpieczenia Programu Grupowego Odpowiedzialności Cywilnej Członków Izby Lekarskiej i oświadczyli, że otrzymali informację o przetwarzaniu danych osobowych, zawartą w dostarczonym dokumencie „Informacja Administratora danych osobowych”.


Izba Lekarska przekazuje wykaz osób ubezpieczonych celem nadania przez PZU S.A. uprawnień do zniżek w systemie.


 • Karta Klienta PZU zostanie wysłana do lekarza na indywidualny adres przez PZU S.A.
 • Nr Karty Klienta PZU i uprawnień będzie widoczny u każdego agenta i w każdym Oddziale.

Karta Klienta PZU umożliwia uzyskanie zniżki w wysokości 20% i ma zastosowanie do następujących ubezpieczeń:

 • Domu, mieszkania oraz innych nieruchomości, np. domu letniskowego czy garażu;
 • Wyposażenia nieruchomości, takiego jak meble, sprzęt elektroniczny i AGD, przedmioty ze szkła (np. płyty kuchenne), a także ubrania, książki i wiele innych rzeczy znajdujących się w domu;
 • Samochodu, zarówno w zakresie ubezpieczenia OC, jak i AC;
 • Następstw nieszczęśliwych wypadków;
 • Turystycznych.

UWAGA! POWYŻSZA ZNIŻKA NIE SUMUJE SIĘ Z INNYMI PROMOCJAMI OFEROWANYMI PRZEZ PZU S.A.

Kto występuje z roszczeniem i w jakim zakresie ?


Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej zabezpiecza lekarza przed roszczeniami pacjenta i jego najbliższej rodziny za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych. Poszkodowany pacjent może dochodzić np.:

 • jednorazowego zadośćuczynienia
 • odszkodowania z tytułu utraconych dochodów
 • pokrycia niezbędnych kosztów leczenia,
 • utraconych korzyści
 • renty
 • pokrycia kosztów przekwalifikowania zawodowego
 • a w przypadku śmierci poszkodowanego rodzina może wystąpić także o dodatkowe świadczenia, jak rentę alimentacyjną, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę i cierpienie.

Roszczenia zgłaszane są z dużym opóźnieniem w stosunku do daty, w której zdarzenie miało miejsce, a więc i do polisy naszego ubezpieczenia.

Kodeks cywilny nie określa samoczynnego przedawnienia się polisy. Precyzuje jednak, że przedawnienie nie może się skończyć wcześniej niż z upływem 3 lat od dnia, w którym Poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawienia. Zgłoszenie roszczenia następuje nawet po kilku latach od momentu powstania zdarzenia – średnio 3 lata i więcej

Przykład:
23 letni mężczyzna zgłasza roszczenie ponieważ w 21 roku życia dowiedział się, że operacja wykonana u niego w niemowlęctwie była niewłaściwie przeprowadzona i tego powodu obecnie ma dolegliwości.

W ilu miejscach pracujemy, ilu pacjentów przyjmujemy, na jaką umowę i jakie jest ryzyko wykonywania zawodu w tym miejscach pracy (warunki pracy).

Jeśli udzielamy wielu świadczeń to suma gwarancyjna (czyli do jakiej ubezpieczyciel pokryje ewentualne koszty) powinna być wyższa zgodnie z prawdopodobieństwem powstałej szkody i dotychczas zasądzanych odszkodowań w danej specjalności)


Przykład:
chirurg przeprowadzający dziennie kilka poważnych zabiegów, ponadto przyjmujący na SOR dziennie kilkadziesiąt osób i jeszcze w godzinach popołudniowych pracujący w poradni specjalistycznej powinien wybrać najwyższą sumę gwarancyjną (wyższa ochrona finansowa).


Wybór sumy gwarancyjnej:

W obecnych czasach kiedy sprawy ciągną się latami a odszkodowania przyznawane są na coraz wyższe kwoty (do kilku milionów złotych wynikające np. z zasądzenia dożywotniej renty u młodych ludzi), oraz coraz powszechniejszą roszczeniowość powoduje, że jedno zdarzenie może obciążyć nas i nasze rodziny na całe życie - ponieważ wybór minimalnej sumy gwarancyjnej może skutkować wydatkiem z własnego budżetu, gdy świadczenie przekroczy sumę naszego ubezpieczenia - zalecamy wybór wysokiej sumy gwarancyjnej, która gwarantuje wysoki poziom ochrony ubezpieczeniowej. Mając na uwadze bezpieczne wykonywanie zawodu pomaga to zminimalizować własne ryzyko i dokonać transferu ryzyka na ubezpieczyciela . Wybór minimalnej sumy gwarancyjnej może skutkować wydatkiem z własnego budżetu, gdy świadczenie przekroczy sumę naszego ubezpieczenia


Jaką specjalizację wykonuję?

Niewątpliwie ryzyko wyrządzenia szkody oraz jej wysokości uzależnione jest od rodzaju wykonywanej specjalizacji. Na szczególne ryzyko narażeni są lekarze „zabiegowi”, ginekolodzy, anestezjolodzy, neonatolodzy Tendencja światowa pokazuje, że od tych specjalistów w przypadku szkody zasądzane są bardzo wysokie odszkodowania. Zwracamy jednak uwagę na fakt, iż coraz częściej stawiane są zarzuty lekarzom z tytułu popełnienia błędu diagnostycznego. Zalecamy aby każdy lekarz kierując się wyborem sumy ubezpieczenia rozważył prawdopodobieństwo wyrządzenia szkody. Zwracamy uwagę, że odzwierciedleniem tendencji odszkodowawczych dla danych specjalizacji jest chociażby poziom nieprzypadkowego dokonania podziału na grupy specjalizacji przez ubezpieczyciela. Prosimy pamiętać, że nie istnieje żaden poziom maksymalnej możliwej wysokości odszkodowania uzależnionej od rodzaju wykonywanej czynności zawodowej.


Warto podnieść limit sumy gwarancyjnej w nieruchomościach i ruchomościach najmowanych, dzierżawionych, leasingowanych

Polecamy lekarzom wykonującym czynności na użyczonym - cudzym sprzęcie medycznym zwłaszcza znacznej wartości


Przykład:
Przykładem szkody zawierającej się w powyższym rozszerzeniu może być uszkodzenie przez lekarza głowicy aparatu USG, endoskopu czy też wyrwanie portu aparatu USG użytkowanego w ramach sprzętu podmiotu, w którym pracuje. Należy pamiętać, że nie jest to jednak ubezpieczenie własnego sprzętu lub sprzętu, który lekarz sam wyleasingował.

Ubezpieczenie dobrowolne OC szczególnej uwadze polecamy lekarzom czynnie wykonującym zawód lekarza lub lekarza dentysty na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, którzy zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów zwolnieni są z obowiązku posiadania obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.


Dla lekarza nie posiadającego praktyki to ubezpieczenie stanowi jedyne źródło ochrony.


W odróżnieniu od ofert rynkowych otrzymujecie Państwo:

 1. Możliwość zawarcia ubezpieczenia na bardzo wysokie sumy gwarancyjne
 2. Pełną ochronę odpowiedzialności cywilnej – w tym OC z tytułu szkód rzeczowych wyrządzonych podczas udzielania świadczeń medycznych,
 3. Niskie składki ubezpieczeniowe
 4. Kartę Klienta (Rabatowa) PZU na inne ubezpieczenia (szczegóły w zakładce Korzyści)

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarza obejmuje ochroną lekarzy w każdym miejscu wykonywania czynności medycznych niezależnie od formy zatrudnienia, w tym podczas świadczeń związanych z udzielaniem pierwszej pomocy medycznej. Ochroną objęte są:

 • Szkody rzeczowe powstałe podczas udzielania świadczeń medycznych;
 • Szkody związane z naruszeniem praw pacjenta w tym również nie będące szkodą osobową i rzeczową a także naruszenie dóbr osobistych wywołujących szkodę osobową;
 • Szkody wyrządzone wskutek szkód wynikłych z wykonywania świadczeń medycznych związanych z estetyką (zarówno chirurgia plastyczna jak też zabiegi kosmetyczne i inne estetyczne) - nie pokryte w ramach ubezpieczenia obowiązkowego;
 • Szkody wyrządzone przez lekarza w związku z uczestnictwem w eksperymencie medycznym, badawczym lub w badaniach klinicznych. Warunkiem ochrony dla badań klinicznych jest posiadanie przez badacza/ sponsora OC badania klinicznego;
 • Szkody w wyniku rażącego niedbalstwa;
 • Szkody w rzeczach ruchomych osób trzecich - szkody rzeczowe wyrządzone z winy lekarza w obcym mieniu ruchomym, które jest najmowane, dzierżawione etc. np.. szkody w sprzęcie medycznym użytkowanym przez lekarza, który nie jest jego własnością - możliwość podwyższenia odpowiedzialności do 500 000 zł;
 • Szkody wyrządzone w nieruchomościach osób trzecich - Ubezpieczenie obejmuje szkody rzeczowe wyrządzone z winy lekarza w obcych nieruchomościach/lokalach, które są najmowane, dzierżawione etc. - możliwość podwyższenia limitu do 500 000 zł;
 • Szkody w mieniu pozostawionym w poczekalni;
 • Czystą stratę finansową (OC medyczne) - szkody, które nie są ani szkodą na osobie ani na mieniu np. nieuprawnione ujawnienie dokumentacji medycznej (ochrona danych osobowych);
 • Koszty obrony w postępowaniu cywilnym i karnym - Ubezpieczyciel zobowiązuje się w sytuacji wyrażenia na piśmie przez Ubezpieczyciela zgody, do pokrycia niżej wymienionych kosztów:
  • kosztów obrony w związku ze zgłoszonymi roszczeniami odszkodowawczymi,
  • niezbędnych kosztów sądowej obrony w postępowaniu karnym, jeśli toczące się postępowanie ma związek z ustaleniem odpowiedzialności ubezpieczonego, jeżeli Ubezpieczyciel zażądał powołania obrony lub wyraził zgodę na te koszty,
  • kosztów postępowań sądowych, w tym mediacji lub postępowania pojednawczego oraz kosztów opłat administracyjnych.
  • Uwaga - rozszerzenie nie jest ubezpieczeniem ochrony prawnej!

 • Koszty wykonania przez Ubezpieczonego zarządzenia tymczasowego Sądu o zabezpieczeniu roszczenia o naprawienie szkody, w tym przez złożenie do depozytu sądowego sumy pieniężnej;
 • Szkody wyrządzone przez lekarza będące następstwem wypadków ubezpieczeniowych, które zaszły na terenie całego świata w związku z udzielaniem pierwszej pomocy medycznej oraz działań medycznych podejmowanych w ramach stażu, praktycznej nauki zawodu, delegacji służbowej, udziału w konferencjach naukowych,
 • Usługa Asysty Prawnej:
  • udzielenie bezpłatnych telefonicznych konsultacji prawnych i innych świadczeń na odległość w zakresie związanych z wykonywaniem zawodu lekarza,
  • przesyłaniu w formie elektronicznej wzorów umów i wzorów pism należących do powszechnego obrotu prawnego,
  • przesyłaniu w formie elektronicznej tekstów obowiązujących lub archiwalnych (obowiązujących na dany dzień) aktów prawnych prawa polskiego,
  • informacje o obowiązujących procedurach sądowych i kosztach prowadzenia sporów prawnych oraz dochodzenia lub ochrony swoich praw,
  • przesłanie danych teleadresowych instytucji (sąd, prokuratura, kancelarie prawne).

Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia OC dobrowolnego

Podniesienie sumy gwarancyjnej na szkody w nieruchomościach i ruchomościach najmowanych, dzierżawionych, leasingowanych

 • suma gwarancyjna 500 000,00 - dodatkowa składka roczna 20,00

Ubezpieczenie wskutek narażenia się na zakażenie WZW i HIV w czasie czynności medycznych

ŚWIADCZENIA WSKUTEK ZAKAŻENIA OD WZW I HIV

 

Suma ubezpieczenia (w PLN) – wysokość świadczenia

WARIANT

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Śmierć w wyniku NNW

 10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

20.000 

50.000 

Koszty leczenia*

    3.000

5.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Jednorazowe świadczenie WZW

  10.000

10.000

10.000

20.000

50.000

100.000

100.000

100.000

Jednorazowe świadczenie HIV

  10.000

10.000

10.000

20.000

50.000

100.000

100.000

100.000

Składka roczna ( dodatkowa)

86 zł

110 zł

170 zł

180 zł

210 zł

259 zł

299 zł

417 zł

Koszty leczenia* – w tym: konsultacje lekarskie, badania na obecność wirusów, zastosowanie kuracji antyretowirusowej


Ubezpieczenie ochrony prawnej (tylko jeśli jest możliwość tego rozszerzenia w procesie zakupowym)


Umowa ubezpieczenia obejmuje:

Asystę prawną:

 1. udzielanie bieżących konsultacji prawnych w formie elektronicznej;
 2. przesyłanie na życzenie Ubezpieczonego, w formie elektronicznej, tekstów obowiązujących lub archiwalnych aktów prawnych;
 3. przekazywanie Ubezpieczonemu w formie elektronicznej wzorów umów;
 4. informowanie w formie elektronicznej o obowiązujących procedurach sądowych oraz o kosztach prowadzenia sporów prawnych;
 5. uzyskiwanie informacji odnośnie kancelarii prawnych specjalizujących się w zakresie spraw wskazanych przez Ubezpieczonego;
 6. uzyskiwanie opinii prawnych;
 7. uzyskiwanie w formie pisemnej wzorów pism procesowych.

Odnośnie pkt. 6 i 7 (łącznie) – max. 4 razy w okresie ubezpieczenia.

Nie obejmuje doradztwa prawno-podatkowego.


Pokrycie kosztów ochrony prawnej Ubezpieczonego


W granicach sumy ubezpieczenia zwraca odpowiednio, udokumentowane i uzasadnione okolicznościami danego wypadku ubezpieczeniowego następujące koszty ochrony prawnej Ubezpieczonego poniesione w bezpośrednim związku z wykonywaniem przez niego zawodu:

 1. koszty obrony Ubezpieczonego przed roszczeniami odszkodowawczymi z tytułu czynów niedozwolonych, a także z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy, jeżeli ich następstwem jest szkoda na osobie lub szkoda rzeczowa osoby trzeciej;
 2. koszty obrony Ubezpieczonego w postępowaniu karnym lub o wykroczenia prowadzonym w związku z postawieniem Ubezpieczonemu zarzutów;
 3. koszty obrony Ubezpieczonego w związku z nałożeniem na niego przez NFZ kary z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Ubezpieczonego umowy zawartej z NFZ lub dochodzenia roszczeń przez Ubezpieczonego w zakresie sporów z NFZ;
 4. koszty obrony Ubezpieczonego w postępowaniu dyscyplinarnym przed organem samorządu zawodowego;
 5. koszty dochodzenia przez Ubezpieczonego roszczeń z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umów, których stroną jest Ubezpieczony, o ile umowy te pozostają w sposób bezpośredni związane z wykonywaniem przez Ubezpieczonego zawodu medycznego oraz jeżeli w związku z ich niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem Ubezpieczony poniósł szkodę na osobie lub szkodę rzeczową;
 6. koszty obrony interesów prawnych Ubezpieczonego występującego w charakterze pracownika w zakresie praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy;
 7. koszty obrony interesów prawnych Ubezpieczonego występującego w charakterze ubezpieczonego w rozumieniu przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w zakresie praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa ubezpieczeń społecznych;
 8. koszty dochodzenia przez Ubezpieczonego roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych Ubezpieczonego w przypadku, gdy skutkowało ono powstaniem szkody osobowej lub rzeczowej.

Ustalenie wysokości kosztów ochrony prawnej


Ustalone w granicach sumy ubezpieczenia, udokumentowane i uzasadnione okolicznościami danego wypadku ubezpieczeniowego oraz objęte zakresem ubezpieczenia – zgodnie z postanowieniami SWU (par. 15–17).

Jedyne źródło ochrony dla lekarza nie posiadającego praktyki lekarskiej

 • dla pracujących na umowę o pracę (pracodawca może obciążyć nas kwotą trzykrotnej wysokości płacy miesięcznej w razie zasądzenia odszkodowania od pracodawcy na rzecz osoby poszkodowanej przez lekarza);
 • w przypadku udzielania pomocy w warunkach „ulicznych”, sąsiadom itp. (ale nie w ramach praktyki lekarskiej);
 • dla pracujących w ramach innych umów (umowa zlecenie).

Zapewnienie kompleksowej ochrony odpowiedzialności

W cenie każdego wariantu ubezpieczenia dobrowolnego odpowiedzialności cywilnej lekarza macie Państwo zapewnioną ochronę za:

 • Szkody rzeczowe powstałe podczas udzielania świadczeń medycznych;
 • Szkody związane z naruszeniem praw pacjenta w tym również nie będące szkodą osobową i rzeczową a także naruszenie dóbr osobistych wywołujących szkodę osobową;
 • Szkody wyrządzone wskutek szkód wynikłych z wykonywania świadczeń medycznych związanych z estetyką (zarówno chirurgia plastyczna jak też zabiegi kosmetyczne i inne estetyczne) - nie pokryte w ramach ubezpieczenia obowiązkowego;
 • Szkody wyrządzone przez lekarza w związku z uczestnictwem w eksperymencie medycznym, badawczym lub w badaniach klinicznych. Warunkiem ochrony dla badań klinicznych jest posiadanie przez badacza/ sponsora OC badania klinicznego;
 • Szkody w wyniku rażącego niedbalstwa. W przypadku ubezpieczenia obowiązkowego ubezpieczyciel zrezygnował z prawa do regresu;
 • Szkody w rzeczach ruchomych osób trzecich - szkody rzeczowe wyrządzone z winy lekarza w obcym mieniu ruchomym, które jest najmowane, dzierżawione etc. np.. szkody w sprzęcie medycznym użytkowanym przez lekarza, który nie jest jego własnością - możliwość podwyższenia odpowiedzialności do 500 000 zł;
 • Szkody wyrządzone w nieruchomościach osób trzecich - Ubezpieczenie obejmuje szkody rzeczowe wyrządzone z winy lekarza w obcych nieruchomościach/lokalach, które są najmowane, dzierżawione etc. - możliwość podwyższenia limitu do 500 000 zł;
 • Szkody w mieniu pozostawionym w poczekalni;
 • Czystą stratę finansową (OC medyczne) - szkody, które nie są ani szkodą na osobie ani na mieniu np. nieuprawnione ujawnienie dokumentacji medycznej (ochrona danych osobowych);
 • Koszty obrony w postępowaniu cywilnym i karnym - Ubezpieczyciel zobowiązuje się w sytuacji wyrażenia na piśmie przez Ubezpieczyciela zgody, do pokrycia niżej wymienionych kosztów:
  • kosztów obrony w związku ze zgłoszonymi roszczeniami odszkodowawczymi,
  • niezbędnych kosztów sądowej obrony w postępowaniu karnym, jeśli toczące się postępowanie ma związek z ustaleniem odpowiedzialności ubezpieczonego, jeżeli Ubezpieczyciel zażądał powołania obrony lub wyraził zgodę na te koszty,
  • kosztów postępowań sądowych, w tym mediacji lub postępowania pojednawczego oraz kosztów opłat administracyjnych.
  • Uwaga - rozszerzenie nie jest ubezpieczeniem ochrony prawnej!

 • Koszty wykonania przez Ubezpieczonego zarządzenia tymczasowego Sądu o zabezpieczeniu roszczenia o naprawienie szkody, w tym przez złożenie do depozytu sądowego sumy pieniężnej;
 • Szkody wyrządzone przez lekarza będące następstwem wypadków ubezpieczeniowych, które zaszły na terenie całego świata w związku z udzielaniem pierwszej pomocy medycznej oraz działań medycznych podejmowanych w ramach stażu, praktycznej nauki zawodu, delegacji służbowej, udziału w konferencjach naukowych,
 • Usługa Asysty Prawnej:
  • udzielenie bezpłatnych telefonicznych konsultacji prawnych i innych świadczeń na odległość w zakresie związanych z wykonywaniem zawodu lekarza,
  • przesyłaniu w formie elektronicznej wzorów umów i wzorów pism należących do powszechnego obrotu prawnego,
  • przesyłaniu w formie elektronicznej tekstów obowiązujących lub archiwalnych (obowiązujących na dany dzień) aktów prawnych prawa polskiego,
  • informacje o obowiązujących procedurach sądowych i kosztach prowadzenia sporów prawnych oraz dochodzenia lub ochrony swoich praw,
  • przesłanie danych teleadresowych instytucji (sąd, prokuratura, kancelarie prawne).

Wspólny limit sumy gwarancyjnej w wysokości 500 000,00 zł na szkody w nieruchomościach i ruchomościach najmowanych, dzierżawionych, leasingowanych

W cenie każdego wariantu ubezpieczenia pakietowego macie Państwo zapewnioną tę ochronę tylko do kwoty 50.000 zł .


W ramach dobrowolnego ubezpieczenia za dodatkową opłatą w wysokości 20 zł istnieje możliwość podwyższenia limitu ochrony ubezpieczeniowej OC najemcy rzeczy ruchomych i nieruchomych za szkody powstałe w nieruchomościach i rzeczach ruchomych, z których korzystają na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy - limit 500.000 zł.


Szczególnie polecamy lekarzom wykonującym czynności na użyczonym - cudzym sprzęcie medycznym zwłaszcza znacznej wartości.


Możliwość zawarcia dodatkowego ubezpieczenia wskutek narażenia się na zakażenie WZW i HIV w czasie czynności medycznych na wysokie sumy ubezpieczenia

Osoby, które przystąpiły do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej mogą wykupić dodatkowe ubezpieczenie obejmujące:

 • Ubezpieczenie śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku od 10 000,00 zł do 50 000,00 zł
 • przeprowadzenie konsultacji lekarskich i wykonanie badań na obecność wirusów: HIV (ludzki wirus niedoboru odporności), HBV (wirus zapalenia wątroby typu B), HCV (wirus zapalenia wątroby typu C), HAV, HDV i HEV - po ekspozycji, zastosowania kuracji antyretrowirusowej (w tym zakup leków antyretrowirusowych) po ekspozycji - do wysokości wynikającej z wybranej opcji od 10 000,00 zł do 100 000,00 zł jako jednorazowe świadczenie
 • świadczenie jednorazowe z tytułu zakażenia WZW – w wysokości wynikającej z wybranej opcji, niezależnie od liczby i rodzaju wirusów WZW, które pojawią się po jednej ekspozycji - od 10 000,00 zł do 100 000,00 zł
 • świadczenie jednorazowe z tytułu zakażenia wirusem HIV pomimo przejścia kuracji antyretrowirusowej – w wysokości wynikającej z wybranej opcji - od 10 000,00 zł do 100 000,00 zł

Ekspozycja rozumiana jako: zakłucia, zachlapanie, zadraśniecie, rozcięcie, zadrapanie, pogryzienie przez pacjenta


Ekspozycja zawodowa - narażenie na zakażenie w czasie wykonywania pacy zawodowej. Materiałem zakaźnym może być każda krew lub IPIM., IPIM - inny potencjalnie infekcyjny materiał, krew, płyny ustrojowe, nasienie, wydzielina z pochwy, płyn mózgowo-rdzeniowy, płyn opłucnowy, maź stawowa, płyn osierdziowy, płyn otrzewnowy, płyn owodniowy, mleko kobiece, ślina i jakikolwiek płyn ciała, który jest w sposób widoczny skażony krwią oraz wszelkie płyny ustrojowe, w sytuacji gdy ich rozróżnienie jest trudne lub niemożliwe, oderwana tkanka, narząd człowieka żywego lub martwego, komórki lub hodowla tkankowa zawierające HIV, HBV lub HCV oraz inne płyny zawierające wirusy. to ubezpieczenie dobrowolne na nasze zdrowie a nie pacjenta


Rozszerzenie odpowiedzialności o Ochronę Prawną (tylko jeśli jest możliwość tego rozszerzenia w procesie zakupowym)


Suma ubezpieczania 50 000,00 zł


Składka ubezpieczeniowa uzależniona jest od specjalizacji lekarza


O przynależności do grupy decyduje:

 1. W przypadku posiadania specjalizacji, a wykonywania w prak­tyce innej specjalizacji bądź lub w trakcie specjalizowania się o przy­należności do odpowiedniej grupy decyduje specjalizacja fak­tycznie wykonywana.
 2. W przypadku posiadania dwóch lub większej liczby specjalizacji, o zaszeregowaniu do odpowiedniej grupy decyduje ta specjalizacja, która jest faktycznie wykonywana. Jeżeli le­karz ma dwie lub więcej specjalizacji i wszystkie wykonuje, to o przynależności do grupy decyduje ta specjalizacja, która jest w grupie o najwyższym ryzyku.
 3. W przypadku lekarzy zaszeregowanych do III grupy ryzyka, gdy lekarz specjalista wykonuje zabiegi chirurgiczne, endoskopo­we lub z zakresu radiologii interwencyjnej lub wymagające uzyskania od pacjenta lub uprawnionej osoby zgody na prze­prowadzenie zabiegu w formie pisemnej, nalicza się składkę przewidzianą dla grupy II ryzyka.
 4. W przypadku braku specjalizacji, składkę ustala się według III grupy ryzyka z zastrzeżeniem pkt. c).
 5. W przypadku gdy lekarz bez specjalizacji podejmuje specjalizację o przynależności do grupy decyduje faktycznie wykonywana specjalizacja.

Grupa I

Anestezjologia i intensywna terapia, chirurgia dziecięca, chirurgia klatki piersiowej, chirurgia ogólna, chirurgia szczękowo-twarzowa, kardiochirurgia, neurochirurgia, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, położnictwo i ginekologia, urologia, chirurgia naczyniowa, chirurgia onkologiczna, chirurgia plastyczna, ginekologia onkologiczna, urologia dziecięca, chirurgia stomatologiczna, medycyna ratunkowa, neonatologia, w trakcie specjalizacji wyszczególnionych powyżej,


Grupa II

Medycyna sportowa, ortodoncja, periodontologia, protetyka stomatologiczna, radioterapia onkologiczna, stomatologia dziecięca, lekarz dentysta bez specjalizacji lub o każdej specjalizacji stomatologicznej za wyjątkiem chirurgii stomatologicznej lub twarzowo-szczękowej, w trakcie specjalizacji wyszczególnionych powyżej,


Grupa III *

Inna specjalizacja lekarska, nie wymieniona w grupie I i II, w trakcie innej specjalizacji lekarskiej, brak specjalizacji.


*W przypadku gdy lekarz III grupy specjalizacji wykonuje zabiegi chirurgiczne, endoskopowe, lub z zakresu radiologii interwencyjnej lub wymagające uzyskania od pacjenta (lub uprawnionej osoby) zgody na przeprowadzenie zabiegu w formie pisemnej, składkę ustala się według zaszeregowania do II grupy.


Karta Klienta (Rabatowa) PZU na inne ubezpieczenia


Informujemy, że dla członków Izb Lekarskich, którzy przystąpili do Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Lekarzy za pośrednictwem Izby Lekarskiej został wprowadzony specjalny Program zniżkowy na pozostałe ubezpieczenia dostępne w PZU SA., w tym również ubezpieczenia komunikacyjne (OC i AC).


Do skorzystania z Programu zniżkowego upoważnia specjalna Karta Klienta PZU wydawana przez PZU SA.


Karta Klienta PZU przysługuje automatycznie wszystkim członkom Izby Lekarskiej, którzy przystąpili do ubezpieczenia Programu Grupowego Odpowiedzialności Cywilnej Członków Izby Lekarskiej i oświadczyli, że otrzymali informację o przetwarzaniu danych osobowych, zawartą w dostarczonym dokumencie „Informacja Administratora danych osobowych”.


Izba Lekarska przekazuje wykaz osób ubezpieczonych celem nadania przez PZU S.A. uprawnień do zniżek w systemie.

 • Karta Klienta PZU zostanie wysłana do lekarza na indywidualny adres przez PZU S.A.
 • Nr Karty Klienta PZU i uprawnień będzie widoczny u każdego agenta i w każdym Oddziale.

Karta Klienta PZU umożliwia uzyskanie zniżki w wysokości 20% i ma zastosowanie do następujących ubezpieczeń:

 • Domu, mieszkania oraz innych nieruchomości, np. domu letniskowego czy garażu;
 • Wyposażenia nieruchomości, takiego jak meble, sprzęt elektroniczny i AGD, przedmioty ze szkła (np. płyty kuchenne), a także ubrania, książki i wiele innych rzeczy znajdujących się w domu;
 • Samochodu, zarówno w zakresie ubezpieczenia OC, jak i AC;
 • Następstw nieszczęśliwych wypadków;
 • Turystycznych.

UWAGA! POWYŻSZA ZNIŻKA NIE SUMUJE SIĘ Z INNYMI PROMOCJAMI OFEROWANYMI PRZEZ PZU S.A.

Kto występuje z roszczeniem i w jakim zakresie ?


Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej zabezpiecza lekarza przed roszczeniami pacjenta i jego najbliższej rodziny za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych. Poszkodowany pacjent może dochodzić np.:

 • jednorazowego zadośćuczynienia,
 • odszkodowania z tytułu utraconych dochodów,
 • pokrycia niezbędnych kosztów leczenia,
 • utraconych korzyści,
 • renty,
 • pokrycia kosztów przekwalifikowania zawodowego,
 • a w przypadku śmierci poszkodowanego rodzina może wystąpić także o dodatkowe świadczenia, jak rentę alimentacyjną, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę i cierpienie.

Roszczenia zgłaszane są z dużym opóźnieniem w stosunku do daty, w której zdarzenie miało miejsce, a więc i do polisy naszego ubezpieczenia.

Kodeks cywilny nie określa samoczynnego przedawnienia się polisy. Precyzuje jednak, że przedawnienie nie może się skończyć wcześniej niż z upływem 3 lat od dnia, w którym Poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawienia. Zgłoszenie roszczenia może następić nawet po kilku latach od momentu powstania zdarzenia – średnio 3 lata i więcej.


Przykład

23 letni mężczyzna zgłasza roszczenie ponieważ w 21 roku życia dowiedział się, że operacja wykonana u niego w niemowlęctwie była niewłaściwie przeprowadzona i tego powodu obecnie ma dolegliwości.


W ilu miejscach pracujemy, ilu pacjentów przyjmujemy, na jaką umowę i jakie jest ryzyko wykonywania zawodu w tym miejscach pracy (warunki pracy).

Jeśli udzielamy wielu świadczeń to suma gwarancyjna (czyli do jakiej ubezpieczyciel pokryje ewentualne koszty) powinna być wyższa zgodnie z prawdopodobieństwem powstałej szkody i dotychczas zasądzanych odszkodowań w danej specjalności)


Przykład

chirurg przeprowadzający dziennie kilka poważnych zabiegów, ponadto przyjmujący na SOR dziennie kilkadziesiąt osób i jeszcze w godzinach popołudniowych pracujący w poradni specjalistycznej powinien wybrać najwyższą sumę gwarancyjną (wyższa ochrona finansowa).


Wybór sumy gwarancyjnej

W obecnych czasach kiedy sprawy ciągną się latami a odszkodowania przyznawane są na coraz wyższe kwoty (do kilku milionów złotych wynikające np. z zasądzenia dożywotniej renty u młodych ludzi), oraz coraz powszechniejszą roszczeniowość powoduje, że jedno zdarzenie może obciążyć nas i nasze rodziny na całe życie - ponieważ wybór minimalnej sumy gwarancyjnej może skutkować wydatkiem z własnego budżetu, gdy świadczenie przekroczy sumę naszego ubezpieczenia - zalecamy wybór wysokiej sumy gwarancyjnej, która gwarantuje wysoki poziom ochrony ubezpieczeniowej. Mając na uwadze bezpieczne wykonywanie zawodu pomaga to zminimalizować własne ryzyko i dokonać transferu ryzyka na ubezpieczyciela . Wybór minimalnej sumy gwarancyjnej może skutkować wydatkiem z własnego budżetu, gdy świadczenie przekroczy sumę naszego ubezpieczenia


Jaką specjalizację wykonuję?

Niewątpliwie ryzyko wyrządzenia szkody oraz jej wysokości uzależnione jest od rodzaju wykonywanej specjalizacji. Na szczególne ryzyko narażeni są lekarze „zabiegowi”, ginekolodzy, anestezjolodzy, neonatolodzy Tendencja światowa pokazuje, że od tych specjalistów w przypadku szkody zasądzane są bardzo wysokie odszkodowania. Zwracamy jednak uwagę na fakt, iż coraz częściej stawiane są zarzuty lekarzom z tytułu popełnienia błędu diagnostycznego. Zalecamy aby każdy lekarz kierując się wyborem sumy ubezpieczenia rozważył prawdopodobieństwo wyrządzenia szkody. Zwracamy uwagę, że odzwierciedleniem tendencji odszkodowawczych dla danych specjalizacji jest chociażby poziom nieprzypadkowego dokonania podziału na grupy specjalizacji przez ubezpieczyciela. Prosimy pamiętać, że nie istnieje żaden poziom maksymalnej możliwej wysokości odszkodowania uzależnionej od rodzaju wykonywanej czynności zawodowej.


Warto podnieść limit sumy gwarancyjnej w nieruchomościach i ruchomościach najmowanych, dzierżawionych, leasingowanych

Polecamy lekarzom wykonującym czynności na użyczonym - cudzym sprzęcie medycznym zwłaszcza znacznej wartości


Przykład

Przykładem szkody zawierającej się w powyższym rozszerzeniu może być uszkodzenie przez lekarza głowicy aparatu USG, endoskopu czy też wyrwanie portu aparatu USG użytkowanego w ramach sprzętu podmiotu, w którym pracuje.

Należy pamiętać, że nie jest to jednak ubezpieczenie własnego sprzętu lub sprzętu, który lekarz sam wyleasingował.