Program rabatowy - Wyjątkowe rabaty na ubezpieczenia majątkowe dla lekarzy

Dismiss

Polityka prywatności

Polityka prywatności

 1. Niniejszy dokument stanowi Załącznik do REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Bielsko – Biała, dnia 8 maja 2017 r., dotyczącego świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, którym jest: PWS KONSTANTA S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Warszawskiej 153, 43-300 Bielsko-Biała, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000073190.
 2. Wszelkie zwroty użyte w niniejszym dokumencie należy odnosić do definicji zawartych w Regulaminie oraz interpretować tożsamo z odpowiadającymi im zwrotami zawartymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.
 3. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną.
 4. Wobec faktu, że koniecznym do wykonania usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę jest przetwarzanie danych osobowych, w tym danych osobowych Użytkowników wprowadzono niniejsze regulacje. § 10 ust. 3 Regulaminu przewiduje, że Kwestie dotyczące ochrony danych osobowych zostały wskazane w stanowiącej Załącznik nr 3 do Regulaminu Polityce prywatności.
 5. Niniejsza Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbiera Usługodawca i w jakim celu oraz do czego je wykorzystuje.


Administrator danych osobowych


Korzystając z naszych usług Użytkownik powierza Usługodawcy swoje informacje. Usługodawca jest Administratorem danych osobowych: PWS KONSTANTA S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Warszawskiej 153, 43-300 Bielsko-Biała, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000073190, posiadająca kapitał zakładowy opłacony w całości w wysokości 650.000,00 zł, posiadająca numer NIP 937–000–61–46 oraz numer REGON 070490343, wpisana do rejestru pośredników ubezpieczeniowych pod numerem 00000092/U, posiadająca zezwolenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 1995 r. o numerze 516 na prowadzenie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń oraz zezwolenie Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 1995 r. o numerze 21 na prowadzenie działalności brokerskiej w zakresie reasekuracji, adres poczty elektronicznej: [email protected], [email protected], nr telefonu +48 662 246 225, +48 606 508 088. W ramach poszczególnych Usług zdarza się również, że informacje te powierzane są przez Użytkownika również zaufanym partnerom Usługodawcy czyli stronom trzecim, które istnieją w środowisku Usług, z którymi Usługodawca współpracuje bezpośrednio lub pośrednio, przede wszystkim w ramach zapewnienia Usług na najwyższym poziomie, jak również w ramach działań marketingowych - Zaufani Partnerzy, w szczególności dotyczy to Ubezpieczycieli i brokerów.


Cele przetwarzania danych osobowych, oraz podstawa prawna przetwarzania


 1. Podanie danych osobowych w związku ze świadczonymi usługami jest konieczne. Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich podanie może uniemożliwić korzystanie odpowiednio z niektórych lub wszystkich Usług.
 2. Usługodawca przetwarzamy dane, które Użytkownik podaje lub pozostawia w ramach korzystania z Usług.
 3. Zakres danych przetwarzanych w poszczególnych Usługach może się różnić – informacje w tym zakresie można znaleźć w panelu powiązanym z daną Usługą lub Dokumentacji Produktowej.
 4. Usługodawca przetwarza przede wszystkim:

  4.1. dane, które Użytkownik pozostawia w ramach poruszania się po Usługach czyli m.in. te, które pozostawia w tzw. plikach cookies;

  4.2. dane które Użytkownik udostępnia Usługodawcy, w tym adres e-mail w celu wykorzystania go na potrzeby naszych obowiązków informacyjnych Usługodawcy, w tym informacji o produktach ubezpieczeniowych, o regulacjach prawnych w zakresie ubezpieczeń, w tym obowiązkach ubezpieczeniowych grup zawodowych, o ryzykach ubezpieczeniowych; informowanie o danych adresowych zakładów ubezpieczeń; newsletter; oraz działań marketingowych;

  4.3. dane które Użytkownik udostępnia Usługodawcy, w tym adres e-mail, imię i nazwisko, nazwę firmy w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą; numer Identyfikacji Podatkowej; adres, telefon, fax oraz inne dane określone w Dokumentacji Produktowej i związanych z nią dokumentach w celu wykorzystania go przez Usługodawcę na potrzeby prowadzenie konta w Serwisie. Konto w Serwisie przechowuje podstawowe dane teleadresowe na potrzeby przyszłego wykorzystania funkcji aplikacji „Przystąp do ubezpieczenia”;

  4.4. dane wprowadzone w formularzach przy usłudze z aplikacji „Przystąp do ubezpieczenia”; - są przez nas przetwarzane w celu przekazania ich Ubezpieczycielom, Ubezpieczającym oraz Brokerom, w związku z zawieraną Umową, opisaną w Dokumentacji Produktowej;

  4.5. Usługodawca jest uprawniony do przetwarzania również innych, niż te wskazane powyżej danych osobowych Użytkowników, które niezbędne są do świadczenia danej usługi; W takim przypadku dane te będę każdorazowo oznaczane jako dane niezbędne do świadczenia danej usługi.

 5. Podstawą prawną przetwarzania danych w celu świadczenia Usług, w tym dopasowywania ich do zainteresowań, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (tymi umowami są zazwyczaj regulaminy lub podobne dokumenty dostępne w usługach). Taką podstawą prawną dla pomiarów statystycznych i marketingu własnego administratorów jest tzw. uzasadniony interes administratora. Przetwarzanie danych w celach marketingowych podmiotów trzecich będzie odbywać się na podstawie dobrowolnej zgody.
 6. Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych w poszczególnych celach są następujące:
  Cele przetwarzania danych: Podstawy prawne:  Okres przetwarzania:

  a. w celu realizacji usług objętych niniejszą umową, także w przyszłości;

  (tymi umowami są Regulaminy, które akceptuje Użytkownik przed skorzystaniem z danej Usługi), w tym świadczenie Usług na rzecz Użytkowników, w tym także dopasowywanie Usług do potrzeb Użytkowników, analizowanie i udoskonalanie Usług oraz zapewnianie bezpieczeństwa Usług

  art. 6 ust. 1 lit b) RODO - niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik Do czasu 
  wygaśnięcia danej 
  umowy pomiędzy Tobą, a Usługodawcą, z 
  tym zastrzeżeniem, że czasami, dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa
  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony Interes administratora do czasu istnienia uzasadnionego interesu administratora
  Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna zgoda do czasu wycofania zgody
  d. W zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Usługodawcy, 
  w przypadku korzystania z Usług niezgodnie z niniejszym Regulaminem, albo 
  z obowiązującymi przepisami prawa. 
  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony Interes administratora do czasu istnienia uzasadnionego interesu administratora
  e. W zakresie niezbędnym do wypełnienia 
  obowiązku prawnego ciążącego na 
  administratorze
  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony Interes administratora do czasu istnienia obowiązku prawnego
  f. W zakresie przetwarzanie do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 
  interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. 
  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony Interes administratora do czasu istnienia 
  uzasadnionego 
  interesu 
  administratora
 7. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.
 8. Po zakończeniu korzystania z usług przez Użytkownika, Usługodawca nie będzie przetwarzać danych osobowych, za wyjątkiem tych danych, które są konieczne z uwagi na obowiązek prawny lub uzasadniony interes Administratora.

Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją


 1. Zgodnie z obowiązującym prawem dane osobowe Użytkownika Usługodawca może przekazywać:

  1.1. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług IT, doradcom i Zaufanym Partnerom – przy czym takie podmioty

  1.2. podmiotom w wskazanych w Dokumentacji Produktowej, w tym Ubezpieczycielom;

  1.3. podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania.

 2. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem Administrator poinformuje osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udziela jej wszelkich innych stosownych informacji. Twoje dane nie będą przekazywane do odbiorców z państw trzecich tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Prawa w stosunku do danych


 1. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Może ona także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw.
 2. Osobie, której dane dotyczą przysługuje przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Usługodawcę danych osobowych:

  1. prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych,

  2. prawo żądania sprostowania danych

  3. prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),

  4. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,

  5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

 3. Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody Osoba, której dane dotyczą może dodatkowo skorzystać z poniższych praw: prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) Osoba, której dane dotyczą może dodatkowo skorzystać z poniższych praw: prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Osoba, której dane dotyczą może przesłać te dane innemu administratorowi danych. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.